Books
Job
2000 BC - 1800 BC
Genesis
1446 BC - 1406 BC
Judges
1045 BC - 1000 BC
Zephaniah
630 BC - 625 BC
Galatians
49 AD
Exodus
1446 BC - 1406 BC
Ruth
1000 BC - 950 BC
Habakkuk
609 BC - 588 BC
James
45 AD - 49 AD
Leviticus
1446 BC - 1406 BC
Song of Solomon
970 BC - 931 BC
Lamentations
587 BC
1 Thessalonians
51 AD
Numbers
1446 BC - 1406 BC
1 Kings
971 BC - 852 BC
Haggai
520 BC
2 Thessalonians
51 AD
Deuteronomy
1406 BC
Joel
835 BC - 796 BC
Esther
483 BC - 473 BC
1 Corinthians
55 AD
Joshua
1375 BC - 1240 BC
Jonah
780 BC - 760 BC
Ezra
458 BC - 444 BC
2 Corinthians
55 AD
Amos
760 BC - 750 BC
Nehemiah
445 BC - 432 BC
Romans
56 AD - 57 AD
Hosea
785 BC - 725 BC
Philemon
60 AD - 61 AD
1 Samuel
931 BC - 722 BC
Ephesians
60 AD - 62 AD
2 Samuel
931 BC - 722 BC
Philippians
60 AD - 62 AD
Proverbs
900 BC - 700 BC
Colossians
60 AD - 62 AD
Micah
735 BC - 700 BC
Acts
61 AD - 63 AD
Isaiah
740 BC - 680 BC
1 Timothy
62 AD - 64 AD
Nahum
663 BC - 612 BC
Titus
62 AD - 64 AD
Obadiah
586 BC
1 Peter
62 AD - 64 AD
Jeremiah
627 BC - 582 BC
2 Timothy
64 AD - 66 AD
Ezekiel
593 BC - 573 BC
Hebrews
64 AD - 68 AD
2 Kings
852 BC - 562 BC
2 Peter
64 AD - 68 AD
Daniel
605 BC - 536 BC
Matthew
4 AD - 70 AD
Zechariah
520 BC - 480 BC
Mark
50 AD - 70 AD
1 Chronicles
450 BC - 430 BC
Jude
65 AD - 80 AD
Malachi
450 BC - 430 BC
1 John
90 AD - 95 AD
2 Chronicles
430 BC - 400 BC
2 John
90 AD - 95 AD
Psalms
1000 BC - 400 BC
3 John
90 AD - 95 AD
Ecclesiastes
450 BC - 180 BC
Revelation
90 AD - 95 AD
Luke
60 AD - 100 AD
John
70 AD - 100 AD
Patriarchs
Adam
4000 BC - 3070 BC
Seth
3870 BC - 2958 BC
Enos
3764 BC - 2859 BC
Cainan
3674 BC - 2764 BC
Mahalaleel
3604 BC - 2709 BC
Jared
3539 BC - 2577 BC
Enoch
3377 BC - 3012 BC
Methuselah
3312 BC - 2343 BC
Lamech
3125 BC - 2348 BC
Noah
2943 BC - 1993 BC
Shem
2443 BC - 1843 BC
Arphaxad
2343 BC - 1905 BC
Salah
2308 BC - 1875 BC
Eber
2278 BC - 1814 BC
Peleg
2244 BC - 2005 BC
Reu
2214 BC - 1975 BC
Serug
2182 BC - 1952 BC
Nahor
2152 BC - 2004 BC
Terah
2123 BC - 1918 BC
Abraham
2082 BC - 1907 BC
Ishmael
1996 BC - 1859 BC
Isaac
1982 BC - 1807 BC
Jacob
1922 BC - 1775 BC
Esau
1922 BC - 1775 BC
Significant Historical Events
Mosaic Theocracy
1446 BC - 1050 BC
Jerusalem Besieged
587 BC - 586 BC
Antiochus Epiphanes
175 BC - 164 BC
Balfour Declaration
1917 AD
Davidic Aristocracy
1050 BC - 587 BC
Maccabean Revolt
167 BC - 164 BC
Holy Roman Empire
313 AD - CURRENT DAY
Solomon's Temple
966 BC - 586 BC
Roman Occupation of Jerusalem
63 BC - 70 AD
Modern Nation of Israel
1948 AD - CURRENT DAY
Daniel's Captivity
~605 BC - 540 BC
Second Temple Destroyed
70 AD
Babylonian Empire
626 BC - 539 BC
Roman Empire
146 BC - 313 AD
Babylonian Exile
607 BC - 537 BC
Construction of the Second Temple
536 BC - 516 BC
Jerusalem Restored
~444 BC
Persian Empire
538 BC - 330 BC
Alexander the Great
356 BC - 323 BC
Cassander
305 BC - 297 BC
Ptolemy
305 BC - 282 BC
Lysimachus
306 BC - 281 BC
Seleucus
305 BC - 281 BC
Seleucid Empire
305 BC - 63 BC
Ptolemaic Dynasty
305 BC - 30 BC
69 Sevens
~444 BC - 33 AD
Second Temple
516 BC - 70 AD
Churches
Ephesus
33 AD - 200 AD
Smyrna
200 AD - 325 AD
Pergamos
325 AD - 500 AD
Thyatira
500 AD - 1000 AD
Sardis
1000 AD - 1500 AD
Philadelphia
1500 AD - 1900 AD
Laodicea
1900 AD - CURRENT DAY
4000 BC
3000 BC
2000 BC
1000 BC
0 AD
1000 AD
2000 AD
3000 AD
3900 BC
3800 BC
3700 BC
3600 BC
3500 BC
3400 BC
3300 BC
3200 BC
3100 BC
2900 BC
2800 BC
2700 BC
2600 BC
2500 BC
2400 BC
2300 BC
2200 BC
2100 BC
1900 BC
1800 BC
1700 BC
1600 BC
1500 BC
1400 BC
1300 BC
1200 BC
1100 BC
900 BC
800 BC
700 BC
600 BC
500 BC
400 BC
300 BC
200 BC
100 BC
100 AD
200 AD
300 AD
400 AD
500 AD
600 AD
700 AD
800 AD
900 AD
1100 AD
1200 AD
1300 AD
1400 AD
1500 AD
1600 AD
1700 AD
1800 AD
1900 AD
2100 AD
2200 AD
2300 AD
2400 AD
2500 AD
2600 AD
2700 AD
2800 AD
2900 AD
Ante-deluvian Dispensation
~4000 BC
Post-deluvian Dispensation
~2343 BC
Patriarchal Dispensation
~2000 BC
Levitical Dispensation
~1446 BC
Ecclesiastical Dispensation
~33 AD
Creation
~4000 BC
Noah's Flood
~2343 BC
Tower of Babel
~2200 BC
Christ's Birth
~0 AD
Christ's Death, Burial, & Resurrection
33 AD
Present Day
2024 AD